Kako upisati brodicu u Hrvatski upisnik brodova i koji se zakoni primjenjuju?

Tiziana Paris
Autor
Tiziana Paris, odvjetnica

BRODICA je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća os 2.5 m, a manja ili jednaka 15 m, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW. U Republici Hrvatskoj pojam brodica, način njihovog upisa u Upisnik brodova, uvjeti za plovidbu brodica, upis hipoteka na brodicama i dr. Uređeno je Pomorskim Zakonikom (nn***) te Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/2020), a koji je na snazi od dana 01.02.2020. godine.

UPIS BRODICE

U postupku upisa brodice zahtjev za prvi upis brodice možete podnijeti osobno ili putem punomoćnika (za strane državljane to je odvjetnik obzirom da je riječ o upravnom postupku gdje se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku) nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi. U Republici Hrvatskoj postoji Upisnik brodova koji je od 01.01.2020. jedinstveni upisnik pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju pomorski objekti i pomorski objekti u gradnji, osim ratnih brodova.

Pri podnošenju zahtjeva određuje se odmah koja je namjena brodice da li za osobne ili gospodarske namjene ili je riječ o javnoj brodici.

U upisnik brodova ne mogu se upisati brodice proizvedene prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označene CE oznakom sukladnosti sukladno primjenjivim zahtjevima Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima.
 

Za upis brodice nadležna je lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište fizičke ili pravne osobe vlasnika ili korisnika brodice.

Ukoliko niste sigurni koja je lučka kapetanija nadležna, morate znati da kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetanija koja sukladno članku 254. Pomorskog zakonika nije nadležna, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva te zahtjev sa svim prilozima dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Nakon upisa u Upisnik brodova, svake je godine potrebno plaćati:

  • naknadu za upotrebu pomorskog dobra
  • naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.

i trebate voditi računa i o ostalim dodatnim troškovima: pristojba za vez, troškovi redovnih/izvanrednih pregleda, porez na plovila, osiguranje, u nekim slučajevima boravišna pristojba i sl. 

UPIS PROMJENA

U slučaju promjene podataka koji su upisani u Upisniku brodova, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi podnijeti zahtjev za upis promjene podataka. 

U slučaju promjene prava vlasništva brodice, novi je vlasnik brodice dužan u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u Upisniku brodova. Ukoliko novi vlasnik tako ne postupi, raniji vlasnik brodice ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje brodice iz Upisnika brodova.

BRISANJE BRODICE

Brodica se briše iz upisnika brodova:

  • po službenoj dužnosti:
  • ako je propao ili se pretpostavlja da je propao,
  • ako prestane udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom,
  • na zahtjev vlasnika.

Pretpostavlja se da je brodica propala ako su od primitka posljednje vijesti o brodici protekla tri mjeseca. U tom slučaju pretpostavlja se da je brodica propala onoga dana kad su primljene posljednje raspoložive vijesti o njoj.

Vlasnik brodice dužan je o okolnostima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavijestiti lučku kapetaniju odnosno ispostavu u roku od 15 dana od dana njihova nastanka.
 
Osim temeljem odredbi stavaka 1. i 2. članka 192. Pomorskog zakonika, brodica će se brisati iz upisnika brodova ako vlasnik ili korisnik brodice dvije godine uzastopce ne plati naknadu iz članka 51. stavka 6. Pomorskog zakonika (naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja).

Ako je na brodici osnovana hipoteka, za brisanje brodice iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.


PRAVNI LIJEKOVI

Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave rješenja (sukladno čl.376 Pomorskog zakonika).

Rok za podnošenje žalbe kad je rješenje dostavljeno stranci u Republici Hrvatskoj je 15 dana od dana dostave rješenja, a kad je rješenje dostavljeno stranci u inozemstvu rok za podnošenje žalbe je 30 dana od dana dostave rješenja (sukladno čl. 377. Pomorskog zakonika).

Teilen