Poslovi s nekretninama

 • Izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
 • Sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o kupnji nekretnina, ugovor o osnivanju založnog prava na nekretninama i dr.
 • Savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige (vlasništvo, upis prvenstvenog reda, zabilježba prava prvokupa, upis hipoteke)
 • Savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
 • Zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama

Stvarno pravo

 • Prijenos vlasništva
 • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine
 • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji
 • Sastavljanje ugovora o ulaganju u nekretnine
 • Sastavljanje ugovora o diobi nekretnina
 • Sastavljanje ugovora radi provedbe prijavnog lista o parcelaciji
 • Zemljišnoknjižni postupci
 • Zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima

Ugovori

 • Savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • Savjetovanje te sastav Ugovora o darovanju nekretnina, o kupoprodaji nekretnina, ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, ugovora o podjeli bračne stečevine, ugovora o diobi, ugovora o zakupu, ugovora o najmu i sl.
 • Analiza i tumačenje ugovora
 • Sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova

Upravno pravo

 • Zastupanje u upravnim postupcima (legalizacija, građevinska, uporavna, lokacijska informacija)
 • Zastupanje u upravnim sporovima
 • Zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • Sastav upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima
 • Zastupanje u postupcima izvlaštenja
 • Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine

Nasljedno pravo

 • Pravno savjetovanje
 • Sastavljanje oporuka
 • Sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora (Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju)
 • Zastupanje u reguliranju prava nasljednika

Pomorsko pravo

 • Savjetovanje te sastav ugovora o kupoprodaji, popravku, preinaci plovila
 • Savjetovanje te sastav ugovora o osnivanju založnog prava na plovilu 
 • Upis jahte u Hrvatski Registar Brodova te kod nadležne lučke kapetanije
 • Upis brodica kod nadležne lučke kapetanije
 • Naknada materijalne i nematerijalne štete na plovilu
 • Savjetovanje charter tvrtki i koncesionara marina

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

 • Savjetovanje
 • Sastavljanje autorsko-pravnih ugovora
 • Zastupanje u autorskim sporovima
 • Pretraživanje žigova i patenata
 • Registracija žigova i patenata
 • Praćenje važenja registriranih žigova, patenata, te produživanje njihova važenja
 • Registracija naziva domene
 • Zastupanje u sporovima radi ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva

Ustavno pravo

 • Podnošenje ustavnih tužbi
 • Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i ostalih akata

Postupci pred Europskim sudom za ljudska prava

 • Izrada predstavki (zahtjeva) Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zbog povreda Europske konvencije o ljudskim pravima

Pravo trgovačkih društava

 • Izbor najprikladnijeg oblika trgovačkog društva
 • Izrada konstituivnih dokumenata potrebnih za osnivanje trgovačkih društava
 • Uređenje odnosa između dioničara i/ili članova društva
 • Izrada potrebne interne regulative društva
 • Sastavljanje statusnih dokumenata za osnivanje trgovačkih društava
 • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre
 • Savjetovanje i sastavljanje dokumenata u postupcima statusnih promjena društava
 • Priprema glavnih skupština
 • Priprema pravilnika o radu uprave, nadzornog odbora, korporativnih pravila i sl.
 • Priprema dokumenata u postupcima smanjenja i povećanja temeljnog kapitala društava
 • Statusni trgovački sporovi

Preuzimanje, pripajanje i spajanje

 • Pripremanje dokumentacije u postupcima preuzimanja, pripajanja i spajanja društava
 • Dubinska provjera pravne dokumentacije (pravni duediligence)
 • Pripremanje ponudbene dokumentacije
 • Pripremanje obveznih ponuda za preuzimanje
 • Vođenje pregovora i sastav transakcijskih ugovora
 • Sastav plana podjele društva
 • Provođenje pravnog duediligencea

Zastupanje u parničnim postupcima i rješavanje sporova

 • Trgovački sporovi
 • Sporovi o stvarnim pravima na nekretninama
 • Sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora
 • Ostavinski postupci

Naplata potraživanja

 • Savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja
 • Ispitivanje boniteta protustranke
 • Sastavljanje instrumenata plaćanja
 • Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Zastupanje u ovršnim postupcima, osiguranje

 • Sudski i izvansudski ovršni postupci
 • Postupci osiguranja tražbina privremenim i prethodnim mjerama
 • Unovčenje hipoteka i fiducija