Nepremičninske dejavnosti

 • Pregled nepremičnin, pregled stanja v katastru in zemljiških knjigah
 • Sestavljanje in svetovanje glede pogodb o nakupu nepremičnin, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice itd.
 • Svetovanje in zastopanje pri vpisu stvarnih pravic v zemljiške knjige (lastništvo, vpis prednostnega naloga, evidentiranje pravic prvega prednostnega naloga, vpis hipoteke)
 • Svetovanje, priprava in analiza pogodb o gradbenih delih
 • Zastopanje v sporih glede nepremičnin / nepremičninskih pravic

Stvarno pravo

 • Prenos lastništva
 • Sestavljanje pogodb o prodaji, zakupu in najemu nepremičnin
 • Sestavljanje projektnih in gradbenih pogodb
 • Priprava pogodb o naložbah v nepremičnine
 • Sestava sporazuma o delitvi nepremičnin
 • Sestavljanje pogodbe o izvajanju listine o parcelaciji
 • Zemljiškoknjižni postopki
 • Zastopanje v premoženjskih in drugih premoženjskih sporih

Pogodbe

 • Svetovanje pri sklenitvi pravnega posla
 • Svetovanje in sestava pogodbe darovanja nepremičnine, nakupu nepremičnine, pogodba o dosmrtnem vzdrževanju, pogodba o delitvi zakonskega premoženja, pogodba o delitvi, zakupna pogodba, najemna pogodba itd.
 • Analiza in razlaga pogodb
 • Sodelovanje / zastopanje v pogajanjih na sklenitev pravnega posla

Upravno pravo

 • Zastopanje v upravnih postopkih (legalizacija, gradbena, uporabna, lokacijska informacija)
 • Zastopanje v upravnih sporih
 • Zastopanje pri izdaji lokacijskih dovoljenj in gradbenih dovoljenj
 • Sestava upravnih tožb in zastopanje v upravnih sporih
 • Zastopanje v razlastitvenih postopkih
 • Zastopanje v postopku vračila zaplenjenega premoženja

Dedna pravica

 • Pravno svetovanje
 • Oblikovanje oporok
 • Sestava zakonskih pogodb (Pogodba o dosmrtnem vzdrževanju)
 • Zastopanje pri urejanju pravic dedičev

Pomorsko pravo

 • Svetovanje in sestava pogodbe o prodaji, popravilu, spremembi plovila
 • Svetovanje in priprava pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice na plovilu
 • Registracija jahte v hrvaškem ladijskem registru in pri pristojnem pristaniškem organu
 • Registracija čolnov pri pristojnem pristaniškem organu
 • Odškodnina za materialno in nepremoženjsko škodo na plovilu
 • Svetovanje charter podjetjem in koncesionarom marin

Varstvo pravic intelektualne lastnine

 • Svetovanje
 • Sestavljanje avtorskih pogodb
 • Zastopanje v sporih o avtorskih pravicah
 • Iskanje blagovnih znamk in patentov
 • Registracija blagovnih znamk in patentov
 • Spremljanje veljavnosti registriranih blagovnih znamk, patentov in podaljšanje njihove veljavnosti
 • Registracija domenskega imena
 • Zastopanje v sporih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Ustavno pravo

 • Vložitev ustavnih pritožb
 • Predložitev predlogov za oceno ustavnosti zakonov in drugih aktov

Postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

 • Vložitev peticij (zahtevkov) pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu zaradi kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah

Pravo gospodarskih družb

 • Izbira najustreznejše oblike podjetja
 • Priprava ustanovitvenih dokumentov, potrebnih za ustanovitev podjetij
 • Urejanje odnosov med delničarji in / ali člani družbe
 • Izdelava potrebne notranje regulacije podjetja
 • Priprava statusnih dokumentov za ustanovitev podjetij
 • Zastopanje v postopkih registracije v sodne registre
 • Svetovanje in priprava dokumentov v postopku sprememb statusa podjetij
 • Priprava splošnih skupščin
 • Priprava poslovnika o delu uprave, nadzornega sveta, korporativnih pravil itd.
 • Priprava dokumentov v postopku zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala podjetij
 • Statusni trgovinski spori

Prevzem, združitev in prenos

 • Priprava dokumentacije v postopkih prevzema, združitve in prenosa podjetij
 • Poglobljeno preverjanje pravne dokumentacije (pravno usklajevanje- duediligence)
 • Priprava razpisne dokumentacije
 • Priprava obveznih ponudb za prevzem
 • Pogajanja in sestava transakcijskih pogodb
 • Sestava načrta delitve družbe
 • Izvajanje pravnega due diligencea

Zastopanje v pravdnem postopku in reševanju sporov

 • Trgovinski spori
 • Spori o stvarnih nepremičninskih pravicah
 • Spori glede izvrševanja obligacijsko pravnih pogodb
 • Postopki dedovanja

Izterjava dolgov

 • Svetovanje pri zavarovanju in izterjatvi dolgov
 • Testiranje bonitetne ocene nasprotne stranke
 • Sestavljanje plačilnih instrumentov
 • Zastopanje pri izvršbi in pravdnem postopku za izterjavo terjatev

Zastopanje v izvršilnih postopkih, zavarovanje

 • Sodni in zunajsodni izvršilni postopki
 • Načini zavarovanje terjatve z začasnimi in predhodnimi ukrepi
 • Odkup hipotek in fiduciarjev