Podkoncesije

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Kako izvajati morsko ali pomorsko gospodarsko dejavnost, če nismo pooblaščeni s koncesijo?

Na to vprašanje ni enostavno odgovoriti na kratko, saj gre za kompleksno pravno tematiko. Žal zakonodaja pri tem ne zagotavlja enotne konkretne rešitve oziroma ne daje odgovora na to težavo, vendar je do njega možno priti z uporabo različnih pravnih institutov, ki jih določa Zakon o koncesijah in podrobneje Zakon o pomorstvu in pristaniščih. Gre torej za primer s kompleksno tematiko, zaradi katere moramo upoštevati vse zakone, ki urejajo predmetno zadevo, in sicer: 

  1. POMORSKI ZAKONIK (Uradni list št. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)
  2. ZAKON O KONCESIJAH (Uradni list št. 69/17)
  3. ZAKON O POMORSTVU IN PRISTANIŠČIH (Uradni list št. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/1)

Koncesionar sme s koncesijo upravljati ob predhodni odobritvi organa, ki mu je koncesijo izdal.

Obstajata dva načina PRENOSA KONCESIJE, in sicer:

1. s POSLOVNIM SODELOVANJEM s tretjo osebo, ki bi izvajala dejavnosti na področju pomorstva

Določba iz 26. člena Zakona o pomorstvu in pristaniščih daje možnost, da lahko koncesionar, ki je prejel koncesijo za gospodarsko rabo v pomorstvu, daje v upravljanje stranske dejavnosti manjšega obsega s področja storitev pravnim in fizičnim osebam ob soglasju organa, ki je izvedel prej izveden postopek dodelitve koncesije, in sicer z namenom boljšega izkoristka pomorskih dobrin. Koncesionar je dolžan zagotoviti, da te pravne in fizične ter tretje osebe, s katerimi sklene pravna razmerja, ne uporabljajo ali gospodarsko izkoriščajo pomorsko dobro v nasprotju s pogoji, pod katerimi mu je bila dodeljena koncesija (2. odst. 26. člena). S sklenitvijo pogodbe s podizvajalcem nastane neodvisno pravno razmerje med koncesionarjem in tretjo osebo, pravice in obveznosti koncesionarja do koncendenta pa ostajajo nespremenjene.

2. s PODKONCESIJO

Določba iz 6. člena Uredbe o izvajanju postopka za pridobitev koncesije v pomorstvu določa, da lahko koncesionar ob odobritvi koncedenta del koncesije da v podkoncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, če zaradi organizacijsko-tehnoloških, finančnih ali drugih upravičenih razlogov koncesije ne more več v celoti uporabljati.

Podkoncesije so dovoljene izključno na področju gospodarske rabe pomorskih dobrin. Podkoncesijsko pogodbo je, z odobritvijo koncedenta seveda, dolžan skleniti koncesionar, ki je za to pooblaščen, kadar iz objektivnih razlogov ni možno skleniti pogodbe s podizvajalcem oz. kadar je pravni status nepremičnine predmetne koncesije takšen, da ne more biti predmet lastninskih in drugih stvarnih pravic.

Podkoncesija se lahko dodeli samo za izvajanje stranskih dejavnosti koncesije. V skladu z Zakonom o koncesijah mora biti predvidena možnost podelitve podkoncesije v študiji izvedljivosti podelitve koncesije, razpisni dokumentaciji, obvestilu o nameri podelitve koncesije in koncesijski pogodbi.

Na podlagi podkoncesijske pogodbe ima podkoncesionar pravico do pridobitve prihodkov od stranskih dejavnosti, ki jih opravlja na področju v podkoncesiji, ta pogodba pa se ne sme skleniti za daljše obdobje od roka, na katerega je sklenjena koncesijska pogodba. Posebej je poudarjeno, da je podkoncesijska pogodba prav tako vpisuje v register dodeljenih koncesij. 

Delite