Što je pravo plodouživanja?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Pravo plodouživanja je stvarno pravo odnosno pravo koje se knjiži u zemljišnim knjigama suda i koje itekako može olakšati život mnogim poduzetnicima ili članovima uže obitelji koji nisu vlasnici nekretnine. Naime, pravo plodouživanja ​na tržištu je mnogo jeftinije od prava vlasništva (ta razlika može biti i višestruka) i ugovara se na dugi rok. Ako se ugovori na rok do dvadeset godina, razlika između kupnje i prava plodouživanja mora biti najmanje dvostruka.

Pravo plodouživanja​ uređeno je Zakonom o vlasništvu, koji ga definira kao osobnu služnost koja svojega nositelja (naziva se plodouživatelj) ovlašćuje da se u svakom smislu služi nečijom stvari (Zakon je naziva poslužna stvar, bila ona pokretna, što je rjeđe, ili nepokretna, što je gotovo pravilo) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo (arhaičan izraz koji znači da se ne dira u bit stvari, dakle da stan ostaje stan, voćnjak ostaje voćnjak i slično, ali nema zapreke ugovoriti da će se od stana za iznajmljivanje napraviti kancelarija i sl.). To pravo može postojati na poslužnoj stvari koja je nepotrošna, bilo pokretna bilo nepokretna, što upravo čini pravilom plodouživanje na nekretninama. Plodouživatelj je ovlašten da se, bez obzira na to kolike su mu potrebe, služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom, da je posjeduje kao nesamostalni posjednik, a njegov je i čisti prihod od vrijednosti te stvari, ali sve to samo u granicama očuvanja sućanstva, što uključuje i očuvanje temeljne namjene poslužne stvari.

Plodouživatelj može pravnim poslom prepustiti drugoj osobi izvršavanje svojih ovlaštenja i za to mu ne treba nikakva i ničija suglasnost. Vlasnik poslužne stvari mora trpjeti izvršavanje plodouživateljevih ovlasti na svojoj stvari, a svoje pravo vlasništva smije izvršavati samo ako time ne vrijeđa plodouživateljevo pravo. 

Plodouživateljev je sav prihod koji poslužna stvar daje bez umanjenja sućanstva, ali on snosi troškove i terete određene Zakonom. Ako vlasnik ne može ili ne želi obaviti nužne popravke ili obnavljanja, plodouživatelj nije ovlašten od njega zahtijevati da popravlja ili obnavlja vlastitu stvar, nego smije sâm to učiniti i nakon prestanka plodouživanja zahtijevati naknadu kao pošteni posjednik ili primjerenu naknadu za plodouživanje koje je izgubio zbog propuštenoga građenja.

U prihod poslužne stvari ubrajaju se svi plodovi i druge koristi koje stvar daje bez umanjenja sućanstva. Tu se ne misli samo na prirodne plodove u npr. voćnjaku, to vrijedi i za najamnine, zakupnine, kamate i druge prihode koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (civilne plodove). Plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari bez obzira na to koliki je prihod ostvaren. Dužnosti i odgovornosti plodouživatelja terete njegova nasljednika odnosno drugoga sveopćeg sljednika.

Podijelite