Što je to koncesija na pomorskom dobru?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Koncesija je regulirana Zakonom o koncesijama (NN69/17). Posebno je značajan čl. 3 navedenog Zakona koji definira da je koncesija PRAVO koje se stječe ugovorom. Dakle, koncesija nije akt već pravo. 

Kako se stječe? Stječe se podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu koji će u tom slučaju donijeti Odluku temeljem koje će se podnositelju zahtjeva omogućiti sklapanje Ugovora o koncesiji. U ugovoru o koncesiji posebno se utvrđuje predmet koncesije i rok trajanja koncesije. Naime, sukladno čl. 17 Zakona o koncesijama uvijek se sklapa ugovor na određeno vrijeme, jer koncesije mogu trajati od 5 pa sve do 99 godina.

Zakon o koncesijama određuje da postoje tri vrste koncesija i to: 

 1. koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, 
 2. koncesija za radove 
 3. koncesija za usluge.

Detaljnije odredbe o pomorskom dobru, koncesijama te koncesijskom odobrenju nalazimo u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, i taj zakon je u pogledu provedbe postupka radi ishodovanja koncesije i koncesijskog odobrenja nadopunjen zasebnim uredbama. 

Zahtjev za dobivanje koncesije sukladno odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i Uredbi o provedbi postupka dobivanja koncesije na pomorskom dobru određuju da mora sadržavati najmanje sljedeće:

 1. ime ili tvrtku, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte podnositelja zahtjeva
 2. a) vrstu i predmet koncesije
  b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije koja se traži
  c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije koja se traži
  d) rok na koji se zahtijeva davanje koncesije
 3. obrazloženje razloga za podnošenje zahtjeva, pravne, tehničke i financijske specifikacije predmeta koncesije
 4. dokaz o ispunjenju pravnih, tehničkih i financijskih uvjeta sposobnosti propisanih posebnim zakonom
 5. ponudu odgovarajućeg jamstva za provedbu ugovora o koncesiji
 6. ponuđenu naknadu za koncesiju

Uvjeti za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra utvrđeni su u odredbama iz čl.16-37 A Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te određuju da svaka fizička ili pravna osoba koja želi ishodovati koncesiju mora:

 • biti registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju
 • raspolagati odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije
 • imati financijsko jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije
 • podmiriti sve obveze iz ranijih koncesija
 • dokazati da joj do sada nije oduzimana koncesija.

Po podnesenom zahtjevu, i ukoliko je ponuda po provedenom postupku prihvaćena, donosi se Odluka o prihvatu te se nakon najmanje 15 dana od donošenja odluke sklapa Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru. Nakon sklopljenog Ugovora davatelj koncesije dužan je ugovor o koncesiji i dodatak ugovoru o koncesiji dostaviti Ministarstvu nadležnom za financije u roku od deset dana od dana sklapanja dok je davatelj koncesije dužan svaku promjenu zaduženja u odnosu na iznos obveze koja proistječe iz naknade za koncesiju bez odgode prijaviti Ministarstvu nadležnom za financije. 
Pri Ministarstvu financija vodi se Registar koncesija u kojemu je do danas registrirano 20.266 ugovora o koncesijama. Valja sada napomenuti kako je riječ o svim koncesijama, ne samo o koncesijama na pomorskom dobru. Registar je javan i u njega se dnevno upisuju promjene, tako da je podnositeljima zahtjeva dano na uvid ako su neke koncesije istekle ili nisu.

Prestanak koncesije 

Jednom ishodovana koncesija traje do isteka ugovorenog roka, a taj rok, kako smo rekli iznosi maksimalno 99 godina. Ali postoje i slučajevi u kojima nadležno tijelo može oduzeti koncesiju. Koncesija se može oduzeti u sljedećim slučajevima: 

 • ukoliko se ne izgradi ugovorena infrastruktura u određenom roku
 • ukoliko se ovlaštenik ne pridržava odredaba zakona i uvjeta
 • ukoliko ovlaštenik ne iskorištava koncesiju
 • ukoliko ovlaštenik izvršava radnje koje nisu predviđene koncesijom
 • ukoliko ovlaštenik neuredno plaća naknadu za koncesiju
 • ukoliko ovlaštenik ne održava ili nedovoljno održava i zaštićuje pomorsko dobro

U većini slučajeva koncesija prestaje po sili zakona istekom vremena za koje je dana. Drugi slučajevi koji dovode do prestanka koncesije su: oduzimanje koncesije od strane davatelja, sporazumni raskid ugovora o koncesiji, odreknuće ovlaštenika koncesije prije isteka vremena i na kraju smrt ovlaštenika koncesije, odnosno prestanak postojanja pravne osobe, no u tom slučaju nasljednici fizičke, odnosno pravni sljednici pravne osobe mogu u određeno vrijeme zatražiti potvrdu koncesije.

Podijelite